Polityka prywatności dobro&dobro cafe

Polityka Prywatności

I. Warunki ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym dobro-dobro.com zwanego dalej „Serwisem”.

 2. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej

 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Dobro&Dobro Inna Yarova wWarszawie 02 – 515 ul. Puławska 11, wpisaną do rejestru CEIDG, posiadającą numer statystyczny REGON 363268394 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5213716216.

 4. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych przez Dobro&Dobro Inna Yarova, można skontaktować się z Administratorem, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: ................................. lub na adres Dobro&Dobro Inna Yarova wWarszawie 02 – 515 ul. Puławska 11, tel. ............................

 5. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

 6. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

 7. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

II. Cel zbierania danych

Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu.

III. Prawo dostępu

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich usunięcia, sprostowania (w wypadku gdy dane są niekompletne lub nieprawidłowe), ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także do przenoszenia danych osobowych

 2. W wypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać taka zgodę z tym zastrzeżeniem że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

IV. Dostęp do danych osób trzecich

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

 2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 3. Dane Użytkowników mogą być przekazywane dane mogą być przekazywane do podmiotów z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego - tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podmioty te przynależą do porozumień uznawanych przez Komisję Europejską za spełniające odpowiedni poziom ochrony (zgodnie z wymogami określonymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE – USA/ Privacy Shield Framework) lub innych podmiotów, co do których odpowiedni poziom ochrony zapewniony jest za pomocą prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi; wiążących reguł korporacyjnych zgodnie z art. 47 RODO, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję; standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą; zatwierdzonego kodeksu postępowania z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą; zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą. W innych przypadkach nie przewiduje się przekazywania danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informacje na temat Privacy Shield można znaleźć pod linkiem: https://www.privacyshield.gov.

 4. Administrator danych osobowych może wykorzystać powierzone dane w celach:

  1. Świadczenia usług związanych ze stroną internetową oraz programem lojalnościowym

  2. W celach marketingowych – przesyłania informacji handlowych dotyczących produktów i usług dobro&dobro cafe, a także podmiotów trzecich

  3. W celach statystycznych, a także w celach przeprowadzania badań i ankiet

  4. W celach rozpatrywania reklamacji

  5. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub wnioski skierowane do Administratora

 5. Dane osobowe Użytkowników mogą podlegać profilowaniu prostemu na potrzeby programu lojalnościowego

V. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane Użytkowników będą przechowywane przez następujące okresy w zależności od celu w zakresie którego są przetwarzane:

  1. W razie zawarcia z Użytkownikiem umowy, dane będą przetwarzane przez dobro&dobro cafe co do zasady przez czas obowiązywania tej umowy, a po jej zakończeniu – przez okres, w którym możliwe jest powstanie ewentualnych roszczeń z nią związanych (tj. przez okres przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą – 3 lata). W razie powstania roszczeń, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania postępowania sądowego uwzględniając okres egzekucji wyroku.

  2. przedstawiania ofert i prowadzenia działań marketingowych – dane będą przechowywane przez okres trwania umowy; a po jej zakończeniu, nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń;

  3. rozliczeń podatkowych i księgowych oraz wewnętrznej archiwizacji – dane będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe do momentu przedawnienia się zobowiązań podatkowych ;

  4. zapewnienia rozliczalności – dane takie, co do zasady mogą być przechowywane bezterminowo. Informujemy jednak, iż będzie to miało miejsce w wyjątkowych przypadkach – np. w sytuacji, w której wyrażono by przez Panią/Pana sprzeciw wobec przetwarzania.

VII. Mechanizm cookies

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies (cookies mogą pozostawać na urządzeniu Użytkownika przez różne okresy czasu – może to być czas trwania sesji, albo ustawiony czas istnienia) lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 2. Cookies identyfikują dane urządzenia i przeglądarki używane do przeglądania stron internetowych. Pozwalają np. dowiedzieć się czy dane urządzenie odwiedzało już stronę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. W ramach Serwisu możemy przetwarzać dane dotyczące sposobu korzystania z witryny za pomocą komputera, tabletu czy smartphona lub innego urządzenia, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do stron internetowych. Niektóre z tych danych, w połączeniu z innymi danymi, mogą stanowić dane osobowe.

 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies - niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu. Tych plików cookies nie można wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies. Możesz jednak ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zablokować te pliki cookies, ale niektóre elementy strony nie będą wtedy działać. Te pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.

  2. „analityczne” /„wydajnościowe” pliki cookies - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są nasze witryny internetowe lub pomóc nam w dostosowaniu naszych stron internetowych; te pliki cookie pozwalają nam na zliczanie wizyt i źródeł ruchu w naszej witrynie, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać jej działanie. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, a także zrozumieć, jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Wszystkie dane gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą witrynę, ani nie będziemy w stanie monitorować jej działania. Bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą stać się niedostępne.

  3. „funkcjonalne” pliki cookies - umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. Zadaniem tych plików cookie jest umożliwienie użytkownikowi korzystania z naszej witryny w sposób lepiej dostosowany do jego osobistych preferencji w oparciu o jego wcześniejsze wizyty i wybrane ustawienia. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na używanie tych plików cookie, niektóre funkcje strony mogą nie działać prawidłowo.

  4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań, odwiedzin na stronach internetowych, także poprzez działania remarketingowe z użyciem tzw. (ang.) third party cookies (ciasteczka stron trzecich) umieszczanych za pośrednictwem naszej strony przez naszych dostawców reklamowych. Mogą one być wykorzystane do tworzenia profili Użytkowników, prezentowania bardziej trafnych lub odpowiadających profilowi reklam na innych stronach, zapobieganiu ponownemu pojawianiu się tej samej reklamy, a także do mierzenia efektywność kampanii reklamowych. Pliki te mogą przechowywać informacje o fakcie, że witryna internetowa została odwiedzona z określonego urządzenia, a także przekazywać tego rodzaju dane partnerom reklamowym. Nie wyrażenie zgody na te pliki cookies nie uniemożliwia korzystania z serwisu. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookie, może nadal otrzymywać reklamy, lecz mniej dostosowane do swoich preferencji lub zainteresowań.

  5. „społecznościowe” pliki cookies służą do udostępniania stron i treści naszych stron internetowych, które są interesujące na za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych witryn internetowych. Podczas dzielenia się informacjami przy użyciu funkcji udostępniania w ramach sieci społecznościowych zbudowanych wokół portali społecznościowych lub przycisku „Lubię to”, a także popowiązaniu konta na portalu społecznościowym z naszą stroną lub korzystania z treści zamieszczanych przez nas na stronach serwisów społecznościowych. Sieć społecznościowa rejestruje tego rodzaju działania Użytkownika. Tego rodzaju informacje mogą być wykorzystywane w działaniach reklamowych lub do kierowania reklam na określoną grupę docelową. Nie wyrażenie zgody na te pliki cookies nie uniemożliwia korzystania z serwisu.

 5. W zależności od używanej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, rodzaj oraz ilość plików cookies może się różnić.

Pliki cookies wykorzystywane przez naszą stronę www:

NAZWA PLIKU COOKIE

RODZAJ PLIKU COOKIE

CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKU COOKIE

CZY USUNIĘCIE PLIKU UNIEMOŻLIWI KORZYSTANIE Z WITRYNY?

PHPSESSID

Plik cookie sesji

Cookie ze zmienną sesyjną zalogowanego użytkownika

Uniemożliwi przeglądanie witryny jako zalogowany użytkownik

__utm

__utma

__utmb

__utmc

__utmt

_utmz

Pliki cookie analityczne

Te pliki umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu. W tym celu Serwis wykorzystuje rozwiązania Google Analytics.

nie

sifrFetch

Plik cookie preferencji

Te preferencje są zapamiętywane poprzez użycie stałych plików cookie, dzięki czemu przy następnych odwiedzinach strony Użytkownik nie musi ustawiać ich ponownie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika.

nie

Ponadto ze względu na naszych dostawców usług internetowych/społecznościowych mogą być używane następujące pliki cookies

NAZWA PLIKU COOKIE

Provider

Typ

Czas wygaśnięcia

ads/ga-audiences

Gogle.com

pixel

sesyjny

fr

Facebook.com

HTTP

3 miesiące

GPS

Youtube.com

HTTP

sesyjny

mcd

Instagram.com

HTTP

10 lat

mid

Instagram.com

HTTP

10 lat

NID

Instagram.com

HTTP

10 lat

PREF

Youtube.com

HTTP

8 miesięcy

rur

Instagram.com

HTTP

sesyjny

tr

Facebook.com

Pixel

sesyjny

Visitor_info1_live

Youtube.com

HTTP

179 dni

YSC

Youtube.com

HTTP

sesyjny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Można także zablokować usługę śledzenia za pomocą Google Analytics poprzez zainstalowanie specjalnego dodatku do przeglądarki blokujący kod JavaScript Google Analytics dostępnego pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

VIII. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

 2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

IX. Kontakt z Administratorem danych

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub adres email ____________________

X. Skargi

 1. W wypadku chęci wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych należy przesłać maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres ________________

 2. Użytkownikom przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem ul . Stawki 2, 00-193 Warszawa

 3. Zmiany Polityki Prywatności

 4. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.Do you have any question? Are you interested in cooperating?
Contact us